FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
औरही गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको अचार संहिता, २०७४ ८०/८१ 07/30/2023 - 12:43 PDF icon औरही गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको अचार संहिता, २०७४.pdf
औरही गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि । ८०/८१ 07/27/2023 - 15:05 PDF icon औरही गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि ।.pdf
औरही गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक । ८०/८१ 07/27/2023 - 13:09 PDF icon औरही गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ।..pdf
सेवा करारमा कार्यविधि ८०/८१ 07/27/2023 - 12:16 PDF icon सेवा करारमा कार्यविधि.pdf
विधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 12:14 PDF icon विधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि,२०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 12:12 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि,२०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली ,२०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 12:09 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली ,२०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली ,२०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 12:07 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली ,२०७४.pdf
औरही राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि,२०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 12:04 PDF icon औरही राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि,२०७४.pdf
औरही गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि), नियमावली , २०७४ ८०/८१ 07/27/2023 - 12:03 PDF icon औरही गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि), नियमावली , २०७४.pdf

Pages