FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Wash plan ८०/८१ 03/20/2024 - 11:21 PDF icon Wash Plan Dhanusa,Aurahi 20314_.pdf
भू- उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरू २०८० ८०/८१ 03/18/2024 - 15:05 PDF icon भू- उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरू.pdf
भू- उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरू २०८० ८०/८१ 03/18/2024 - 14:59
भू उपयोग योजना ८०/८१ 03/17/2024 - 08:57 PDF icon भू उपयोग योजना
भू ऐन ८०/८१ 03/13/2024 - 14:50 PDF icon भु एेन.pdf
औरही गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७६ ८०/८१ 02/06/2024 - 13:27 PDF icon सहकारी.pdf
औरही गाउँपालिकाको गाउँपालिका प्रहरी विधेयक,२०७६ ८०/८१ 02/06/2024 - 13:01 PDF icon CamScanner 02-06-2024 12.21.pdf
औरही गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको अचार संहिता, २०७४ ८०/८१ 07/30/2023 - 12:43 PDF icon औरही गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको अचार संहिता, २०७४.pdf
औरही गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि । ८०/८१ 07/27/2023 - 15:05 PDF icon औरही गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि ।.pdf
औरही गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक । ८०/८१ 07/27/2023 - 13:09 PDF icon औरही गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ।..pdf

Pages