FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगदी रसिद सम्बन्धमा ।

श्री सबै वडा कार्यालयहरु

औरही गाउँपालिका धनुषा । 

प्राविधिक सहायक पदको छोटाे सूची तथा परिक्षा सम्बन्धमा ।

पुनश्चड: लिखित परीक्षामा उपस्थित हुँदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्रऽ कार्यानुभव प्रमणपत्र, कम्प्युटर सिपको प्रमाणपत्रऽ नागरिकताके प्रमाणपत्र सक्कलै लिर्इ आउनुपर्नेछ । पाठ्यक्रम प्र.म.रो.का.को वेवसार्इट

Pages