यस गापाको सम्पुर्ण कर्मचारीहरुमा निर्देशन सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: