अति आवश्यक राहत सामाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७६।१२।२४)